กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประชาชน


กรมการท่องเที่ยว ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประชาชน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

            กรมการท่องเที่ยว ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการยกเลิกเรียกสําเนาบัตรประชาชน สําหรับผู้มาติดต่อราชการ โดยกองทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริง

ในกรณี ที่จําเป็นต้อง ใช้สําเนาบัตรประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้ถ่ายสําเนาบัตรประชาชนเอง โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ยกเว้น กรณีมอบอํานาจ เพื่อความปลอดภัยในการยืนยันตัวตน ผู้มอบอํานาจยังต้อง ใช้สําเนาบัตรประชาชน ประกอบการมอบอํานาจ รวมถึงสําเนาบัตรประชาชนของกรรมการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบคําขอเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําเที่ยว