กรมการท่องเที่ยว

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙