กรมการท่องเที่ยว

งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์


- ตรวจสอบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอจดทะเบียน

หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์

หลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ภาษา

- องค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับมัคคุเทศก์ และนักท่องเที่ยว (infographic)

คู่มือประวัติศาสตร์สำหรับมัคคุเทศก์

- คู่มือประชาชน : การให้ความเห็นชอบจัดการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- คู่มือประชาชน : การยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

- มาตรฐานทะเบียน

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่