กรมการท่องเที่ยว

CBT THAILAND STANDARD เชิญชวน!! ชุมชนท่องเที่ยวเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรอง "มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ประจำปี 2563


 

ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานทาง QR CODE ดังภาพ