กรมการท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์พันธกิจ


 

พันธกิจ

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
2. 
พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3. 
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นําเที่ยว และควบคุม กํากับให้เป็นไปตามกฎหมาย กําหนด
4. 
การอํานวยความสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
5. 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
7. 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผน และบริหารจัดการ
8. 
พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่