กรมการท่องเที่ยว

ASEAN Tourism Professional Registration System : ATPRS


       

 

ระบบลงทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ( ASEAN Tourism Professional Registration System : ATPRS ) เป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเปิดตลาดเสรีสำหรับบุคลากร

ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

วัตถุประสงค์

  • เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคตามรูปแบบและกระบวนการที่ประเทศสมาชิกตกลงร่วมกันซึ่งจะทำให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการขึ้นทะเบียนและเป็นที่ยอมรับในภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาค
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนซึ่งสถานประกอบกิจการหรือนายจ้างสามารถขอดูเพื่อพิจารณาจ้างงานได้ และจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ต้องการหางานในประเทศสมาชิกอื่น ๆ นอกประเทศตน

คุณสมบัติพื้นฐานของระบบลงทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

            เป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าใช้ได้ง่าย มีความทั่วถึง  ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานให้แก่บุคลากรที่กำลังหางานไม่ว่าบุคคลนั้นจะอาศัยอยู่ที่ใดในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นกลไกที่ใช้ในการอ้างอิงคุณสมบัติของบุคลากรตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ

ขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนและจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ

บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของระบบลงทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

  • เป็นกลไกสำคัญระดับภูมิภาคในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วม
  • เป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์
  • เป็นระบบที่มีการปรับปรุงตลอดเวลา
  • ผู้ที่เข้าใช้งานต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น โดยจะเก็บข้อมูลที่ได้จากบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถเข้าใช้งานได้
  • มีการเก็บรักษาประวัติผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาอนุญาตให้ใช้งาน ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ระบบในทางที่ผิดของการเปิดใช้งาน
  • เป็นระบบที่ดำเนินการโดยสำนักเลขาธิการประจำภูมิภาคอาเซียน ด้านระบบทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

ท่องเที่ยวโดยว่าจ้างผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมให้เป็นผู้ควบคุมดูแล รักษาระบบ และปฏิบัติการทุกวัน

เอกสารดาวน์โหลด

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่