กรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรฝึกอบรมหลักมัคคุเทศก์


https://www.dot.go.th/storage/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3/ZYT8aaMBxG9SEWuawRUKrasusZ4dS1BXMlkH4P0g.pdf 

ที่
สถาบัน/มหาวิทยาลัย
หลักสูตร
วันที่รับสมัคร
จัดอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
1.
วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3 . ฉะเชิงเทรา
9 .. 59 -
19 .. 59
26 .. 59 -
27 .. 59
รายละเอียดเพิ่มเติม...
2.
.ศิลปากร
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 40
29 .. 59 -
25 .. 59
12 .. 59 -
18 มิ.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
3.
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 4 . ฉะเชิงเทรา
1 .. 59 -
11 .. 59
16 .. 59 -
6 .. 59
รายละเอียดเพิ่มเติม...
4.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 9 . เชียงใหม่
26 .. 59 - 30 .. 59
4 .. 59 -
21 .. 59
รายละเอียดเพิ่มเติม...
5.
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 1 . ภูเก็ต
26 .. 59 -
.. 59
12 .. 59 -
26 .. 59
รายละเอียดเพิ่มเติม...
6.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 2 . สุราษฎร์ธานี
21 .. 59 - 28 .. 59
4 .. 59 -
16 .. 59
รายละเอียดเพิ่มเติม...
7.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1 . อุบลราชธานี
29 .. 59 - 20 .. 59
14 .. 60 -
7 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
8.
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 2
9 .. 59 -
24 .. 60
30 .. 60 -
11 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
9.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1 . พระนครศรีอยุธยา
6 .. 59 -
20 .. 59
7 .. 60 -
25 มิ.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
10.
มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์นฃ
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 6
6 .. 59 -
17 .. 59
18 .. 59 -
25 มี.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
11.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร
28 .. 59 -
10 .. 60
14 .. 60 -
29 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
12.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 22 จังหวัดภูเก็ต
29 .. 59 - 
4 .. 60
8 .. 60 -
23 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
13.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
11 .. 60 - 
13 .. 60
14 .. 60 -
30 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
14.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 13
3 .. 60 - 
29 เม.. 60
6 .. 60 -
17 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
15.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 27
13 .. 60 - 
17 มี.. 60
27 มี.. 60 -
15 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
16.
มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 1 จังหวัดกระบี่
13 .. 60 - 
21 .. 60
22 .. 60 -
5 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
17.
มหาวิทยาลัยมหิดล
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 8
13 .. 60 - 
17 .. 60
28 .. 60 -
30 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
18.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 8 จังหวัดภูเก็ต
19 .. 60 - 
.. 60
.. 60 -
20 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
19.
มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถึงวันที่
17
.. 60
24 .. 60 -
15 มี.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
20.
มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 6
3 .. 60 -
4 .. 60
4 .. 60 -
4 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
21.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 8
3 .. 60 -
17 .. 60
27 .. 60 -
8 มิ.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
22.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 36 จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 .. 60 -
14 .. 60
18 .. 60 -
7 มี.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
23.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 8
8 .. 60 -
19 .. 60
10 มิ.. 60 -
24 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
24.
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 5
8 .. 60 -
31 มี.. 60
17 เม.. 60 -
26 มิ.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
25.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 23 จังหวัดภูเก็ต
8 .. 60 -
15 .. 60
19 .. 60 -
6 มี.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
26.
มหาวิทยาลัยพะเยา
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 7
8 .. 60 -
19 .. 60
20 .. 60 -
30 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
27.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา
24 .. 60 -
21 มี.. 60
23 มี.. 60 - 
30 เม.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
28.
มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 6 จังหวัดปัตตานี
28 .. 60 -
3 มี.. 60
6 มี.. 60 - 
26 มี.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
29.
วิทยาลัยอินเตอร์
เทคลำปาง
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 8 จังหวัดลำปาง
28 .. 60 -
10 มี.. 60
24 มี.. 60 - 
30 เม.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
30.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 24 จังหวัดภูเก็ต
18 .. 60 -
7 มี.. 60
11 มี.. 60 - 
25 มี.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
31.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย
10 มี.. 60 -
17 มี.. 60
25 มี.. 60 - 
8 เม.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
32.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร
10 มี.. 60 -
22 มี.. 60
26 มี.. 60 - 
11 เม.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
33.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 9 จังหวัดภูเก็ต
16 มี.. 60 -
22 มี.. 60
27 มี.. 60 - 
10 เม.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
34.
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
30 เม.. 60
6 .. 60 - 
13 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
35.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
21 มี.. 60 -
20 เม.. 60
2 มิ.. 60 - 
4 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
36.
มหาวิทยาลัยรังสิต
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 14
22 มี.. 60 -
16 มิ.. 60
23 มิ.. 60 - 
2 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
37.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย
22 มี.. 60 -
3 เม.. 60
7 เม.. 60 - 
24 เม.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
38.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 1
27 มี.. 60 -
3 เม.. 60
3 เม.. 60 - 
25 เม.. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
39.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 9
7 เม.. 60 -
28 เม.. 60
6 .. 60 - 
25 .. 60
ายละเอียดเพิ่มเติม...
40.
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา
12 เม.. 60 -
17 เม.. 60
19 เม.. 60 - 
30 เม.. 60
ายละเอียดเพิ่มเติม...
41.
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
14 เม.. 60 -
4 .. 60
4 .. 60 - 
12 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
42.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยว
รุ่นที่ 5
15 มิ.. 60 -
18 มิ.. 60
23 มิ.. 60 - 
16 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
43.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง)
รุ่นที่ 10 จังหวัดภูเก็ต
ถึงวันที่
มิ.. 60
9 .. 60 - 
23 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
44.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 26 จังหวัดภูเก็ต
26 มิ.. 60 -
7 .. 60
10 .. 60 - 
25 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
45.
มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสบางกอก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา
26 มิ.. 60 -
10 .. 60
12 .. 60 - 
28 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
46.
มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสบางกอก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดภูเก็ต
26 มิ.. 60 -
15 .. 60
17 .. 60 - 
2 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
47.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 12 จังหวัดเชียงใหม่
26 มิ.. 60 -
7 .. 60
11 .. 60 - 
27 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
48.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
26 มิ.. 60 -
9 .. 60
10 .. 60 - 
28 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
49.
มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3
ถึงวันที่
1
.. 60
10 .. 60 - 
8 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
50.
มหาวิทยาลัยสยาม
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดภูเก็ต
19 .. 60 -
23 .. 60
25 .. 60 - 
9 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
51.
มหาวิทยาลัย
อินเตอร์เทคลำปาง
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3
ถึงวันที่
28 
.. 60
5 .. 60 - 
10 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
52.
มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 24 จังหวัดฉะเชิงเทรา
27 .. 60 -
27 .. 60
30 .. 60 - 
16 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
53.
วิทยาลัยชุมชนสตูล
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดสงขลา
ถึงวันที่
26 
.. 60
1 .. 60 - 
15 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
54.
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 33 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ถึงวันที่
31
.. 60
2 .. 60 - 
16 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
55.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่
ถึงวันที่
27
.. 60
30 .. 60 - 
15 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
56.
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 7 จังหวัดยะลา
ถึงวันที่
28
.. 60
2 .. 60 - 
16 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
57.
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
รุ่นที่ 1 จังหวัดพังงา
ถึงวันที่
29
.. 60
2 .. 60 - 
16 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
58.
วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน
มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น)
รุ่นที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถึงวันที่
29
.. 60
2 .. 60 - 
16 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
59.
สถาบันรัชต์ภาคย์
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 5
14 .. 60 -
11 .. 60
18 .. 60 - 
9 เม.. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
60.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
14 .. 60 -
16 .. 60
4 .. 60 - 
7 เม.. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
61.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 8
26 .. 60 -
.. 60
6 .. 60 - 
29 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
62.
มหาวิทยาลัยสยาม
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10
26 .. 60 -
29 .. 60
1 .. 60 - 
7 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
63.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10
ถึงวันที่
10
.. 60
11 .. 60 - 
24 .. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม...
64.
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
17
.. 60
20 .. 60 - 
28 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
65.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 11
14 .. 60 -
4 .. 60
10 .. 61 - 
25 มี.. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
66.
มหาวิทยาลัย
รังสิต
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 14
28 .. 60 -
28 .. 61
10 มี.. 61 - 
1 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
66.
มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 4
28 .. 60 -
14 .. 61
19 .. 61 - 
4 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
67.
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 14
5 .. 61 -
28 เม.. 61
5 .. 61 -
16 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
68.
มหาวิทยาลัยมหิดล
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 9
9 .. 61 -
20 เม.. 61
3 .. 61 -
29 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
69.
มหาวิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
11 .. 61 -
19 .. 61
22 .. 61 -
23 มี.. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
70.
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
15 .. 61
17 .. 61 -
4 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
71.
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
10 .. 61
23 .. 61 -
1 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
72.
มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 10
ถึงวันที่
12 .. 61
16 .. 61 -
20 มี.. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
73.
มหาวิทยาลัยสยาม
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 11
ถึงวันที่
13 .. 61
14 .. 61 -
8 เม.. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
74.
มหาวิทยาลัยพะเยา
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
3 เม.. 61
30 เม.. 61
5 .. 61 -
23 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
75.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 28
24 .. 61
16 มี.. 61
26 มี.. 61 -
17 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
76.
วิทยาลัยอินเตอร์เทค
ลำปาง
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 4
7 .. 61
23 .. 61
10 มี.. 61 -
22 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
77.
วิทยาลัยพิษณุโลก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 12
ถึงวันที่
4 เม.. 61
25 เม.. 61 -
8 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
78.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 22
ถึงวันที่
14 มี.. 61
26 มี.. 61 -
17 มิ.. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
79.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 9
23 .. 61
18 .. 61
9 มิ.. 61 -
23 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
80.
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตศรีสะเกษ
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
28 .. 61 -
20 เม.. 61
5 .. 61 -
25 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
81.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 9
8 มี.. 61 -
20 เม.. 61
28 เม.. 61 -
30 มิ.. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
82.
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกระบี่
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
8 มี.. 61 -
16 มี.. 61
25 .. 61 -
31 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
83.
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
8 มี.. 61 -
6 .. 61
9 .. 61 -
11 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
84.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
19 มี.. 61 -
20 เม.. 61
3 .. 61 -
1 มิ.. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
85.
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
19 มี.. 61 -
21 มี.. 61
1 เม.. 61 -
19 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
86.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 11
8 มี.. 61 -
24 มี.. 61
27 มี.. 61 -
28 เม.. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
87.
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
27 มี.. 61 -
30 มี.. 61
7 เม.. 61 -
19 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
88.
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
20 .. 61
21 เม.. 61 -
26 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
87.
วิทยาลัยชุมชนสตูล
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
2 .. 61
15 .. 61 -
26 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
88.
วิทยาลัยอินเตอร์เทค
ลำปาง
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 4
18 เม.. 61 -
28 เม.. 61
5 .. 61 -
9 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
89.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 2
20 เม.. 61 -
25 .. 61
2 มิ.. 61 -
22 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
90.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 12
11 เม.. 61 -
30 เม.. 61
4 .. 61 -
31 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
91.
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
18 .. 61 -
3 มิ.. 61
7 มิ.. 61 -
2 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
92.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6
22 .. 61 -
29 มิ.. 61
21 .. 61 -
9 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
93.
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2
23 .. 61 -
3 มิ.. 61
7 มิ.. 61 -
8 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
94.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 13
24 .. 61 -
2 มิ.. 61
8 มิ.. 61 -
4 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
95.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 4
ถึงวันที่
9 เม.. 61
21 เม.. 61 -
22 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
96.
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 5
7 มิ.. 61
3 .. 61
8 .. 61 -
19 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
97.
สถาบันรัชต์ภาคย์
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 6
ถึงวันที่
11 .. 61
16 .. 61 -
26 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
98.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 13
ถึงวันที่
10 .. 61
18 .. 61 -
30 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
99.
มหาวิทยาลัยสยาม
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 12
ถึงวันที่
23 มิ.. 61
24 มิ.. 61 -
23 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
100.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
20 .. 61
4 .. 61 -
28 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
101.
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 2
ถึงวันที่
1 .. 61
3 .. 61 -
31 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
102.
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
1 .. 61
3 .. 61 -
31 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
103.
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 14
ถึงวันที่
10 .. 61
11 .. 61 -
7 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
104.
มหาวิทยาลัยธนบุรี
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
14 .. 61
17 .. 61 -
15 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
105
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 10
ถึงวันที่
3 .. 61
18 .. 61 -
20 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
106
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 2
ถึงวันที่
25 .. 61
1 .. 61 -
14 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
107
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 2
14 .. 61
25 .. 61
27 .. 61 -
25 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
108
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
15 .. 61
24 .. 61
27 .. 61 -
21 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
109
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 14
ถึงวันที่
2 .. 61
10 .. 61 -
23 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
110
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 3
ถึงวันที่
23 .. 61
26 .. 61 -
24 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
111
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
19 .. 61
27 .. 61 -
31 มี.. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
112
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
26 .. 61
12 .. 61
15 .. 61 -
6 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
113
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
26 .. 61
7 .. 61
9 .. 61 -
12 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
114
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
7 .. 61
9 .. 61 -
22 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
115
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 17
3 .. 61
17 .. 61
22 .. 61 -
18 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
116
มหาวิทยาลัยมหิดล
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10
3 .. 61
17 .. 61
22 .. 61 -
18 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
117
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 11
1 .. 61
9 .. 61
17 .. 61 -
27 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
118
วิทยาลัยอินเตอร์
เทคลำปาง
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5
ถึงวันที่
16 .. 61
24 .. 61 -
7 เม.. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
119
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
30 .. 61
11 .. 61 -
22 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
120
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
12 .. 61
25 .. 61
27 .. 61 -
2 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
121
วิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2
12 .. 61
7 .. 61
17 .. 61 -
28 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
122
มหาวิทยาลัยมหิดล
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10
ถึงวันที่
31 .. 61
19 .. 61 -
21 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
123
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3
ถึงวันที่
25 .. 61
27 .. 61 -
8 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
124
สถาบันรัชต์ภาคย์
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
ถึงวันที่
10 .. 61
16 .. 61 -
24 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
125
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 18
ถึงวันที่
21 .. 61
26 .. 61 -
23 .. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม...
126
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15
ถึงวันที่
26 .. 61
9 .. 62 -
24 มี.. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
127
มหาวิทยาลัยสยาม
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13
ถึงวันที่
30 .. 61
4 .. 61 -
10 มี.. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
128
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5
ถึงวันที่
30 .. 61
3 .. 61 -
20 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
129
มหาวิทยาลัยธนบุรี
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 2
ถึงวันที่
22 .. 62
25 .. 62 -
24 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
130
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 11
7 .. 61
4 .. 62
19 .. 62 -
23 มี.. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
131
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 19
20 .. 61
29 .. 61
7 .. 62 -
3 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
132
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
27 .. 61
12 .. 62
14 .. 62 -
10 มี.. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
133
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 4
4 .. 61
26 มี.. 62
29 มี.. 62 -
6 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
134
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15
ถึงวันที่
27 เม.. 62
5 .. 62 -
27 .. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
135
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3
18 .. 62
7 .. 62
13 .. 62 -
28 เม.. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
136
มหาวิทยาลัยนครพนม
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
ถึงวันที่
23 .. 62
2 มี.ค. 62 -
10 เม.. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
137
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3
8 ก.พ. 62
3 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62 -
22 พ.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
138
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 16
ถึงวันที่
26 มี.ค. 62
4 เม.ย. 62 -
9 มิ.ย. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

139
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
ถึงวันที่

5 เมษายน 62

11 มี.ค. 62 -

5 เม.ย. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
140
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
4 มี.ค. 62 -
21 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62 -
19 พ.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
141
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
7 มี.ค. 62 -
18 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62 -
14 มิ.ย. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
142
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10
15 มี.ค. 62 -
28 มิ.ย. 62
6 ก.ค. 62 -
26 ม.ค. 63
รายละเอียดเพิ่มเติม...
143
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2
15 มี.ค. 62 -
27 เม.ย. 62
1 พ.ค. 62 -
7 ก.ค. 62 
รายละเอียดเพิ่มเติม...
144
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6
15 มี.ค. 62 -
15 มี.ย. 62
22 มิ.ย. 62 -

2 ธ.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
145
มหาวิทยาลัยรังสิต
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15
18 มี.ค. 62 -
3 พ.ค. 62
21 พ.ค. 62 -
10 ส.ค.62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
146
วิทยาลัยชุมชนระนอง
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
22 มี.ค. 62 -
23 เม.ย. 62
7 พ.ค. 62 -
3 ก.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
147
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์
 
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
22 มี.ค. 62 -
4 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 -
14 ก.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
148
สถาบันรัชต์ภาคย์
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 8
27 มี.ค. 62 -
21 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 -
1 ส.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
149
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
9 เม.ย. 62 -
12 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 -
25 ส.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
150
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2
เม.ย. 62 -
22 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62 -
30 ก.ย. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
151
มหาวิทยาลัยนครพนม
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
18 เม.ย. 62 -
29 มิ.ย. 62
6 ก.ค. 62 -
27 ต.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
152
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2
1 พ.ค. 62 -
24 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62 -
20 ต.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
153
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6
2 พ.ค. 62 -
 
4 พ.ค. 62 -
6 มิ.ย. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
154
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 17
1 พ.ค. 62 -
11 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62 -
18 ส.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
155
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 7
1 พ.ค. 62 -
24 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62 -
13 ต.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
156
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2
7 พ.ค. 62 -
10 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 -
20 ต.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
157
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3
7 พ.ค. 62 -
8 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62 -
29 ส.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
158
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 

มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
8 พ.ค. 62 -
15 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62 -
16 ส.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
159
สถาบันรัชต์ภาคย์
ผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1
8 พ.ค. 62 -
9 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 -
11 ก.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
160
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6
15 พ.ค. 62 -
24 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62 -
6 ต.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 161 มหาวิทยาลัยธนบุรี  ผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 3

 15 พ.ค.62 -

18 ส.ค.62

 21 ส.ค. 62-

20 ก.ย. 62

 รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

162 วิทยาลัยเทคโนโลยีสนาม ผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1

 29 พ.ค.62 -

21 ก.ค.62

 24 ก.ค.62 -

16 ก.ย.62

รายละเอียดเพิ่มเติม...

163 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 5

บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ต.ค. 62

28 ต.ค. 62 -      29 พ.ย. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...

164 มหาวิทยาลัยนครพนม มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1

14 มิ.ย. 62 - 10 ก.ค. 62

11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62

 รายละเอียดเพิ่มเติม...
165 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1

บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิ.ย. 62

27 ก.ค. 62 - 2 ก.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
166 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1

2 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62

24 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
167 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1

24 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62

26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
168 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1

24 มิ.ย. 62-26 มิ.ย. 62

27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
169 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1

24 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62

4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
170 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1

24 มิ.ย. 62 - 10 ก.ค. 62

11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
171 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1

24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62

29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
172 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1

27 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62

29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
173 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 24

28 มิ.ย. 62 - 10 ก.ค. 62

15 ก.ค. 60 - 11 ส.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
174 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3

28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62

4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
175 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1

2 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62

28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม...
176

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 2 ก.ค. 62 - 3 ก.ค. 62 4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 รายละเรายละเอียดเพิ่มเติม..
177

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1 2 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62  .อียดเพิ่มเติม...
178

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1  12 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 5 ส.ค. 62 - 7 ก.ย. 62  รายละเอียดเพิ่มเติม...
179

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 18 - 21 ก.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม...
180

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

อบรมผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 25 24 ก.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 - 15 ก.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
181

มหาวิทยาลัยนครพนม

มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 30 ก.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 8 - 11 ส.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
182

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 5 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
183 มหาวิทยาลัยพะเยา มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 6 ส.ค.62 - 23 ส.ค. 62 24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
184 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 6 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
185 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
186 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 3 14 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
187 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ก.ย. 62 1 - 4 ต.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
188 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 17 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 19 - 22 ส.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
189 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 7 20 - 28 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
190 มหาวิทยาลัยนครพนม มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 20 ส.ค. 62 - 16 ก.ย. 62 17 - 20 ก.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
191 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 4 27 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 3 - 6 ก.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
192 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 27 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 3 - 6 ก.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
193 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 2 2 - 20 ก.ย. 62 21 - 24 ก.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
194 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 8 5-12 ก.ย. 62 13-16 ก.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
195 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้นำเที่ยวรุ่นที่ 2 5-29 ก.ย. 62 1 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
196 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 3 5 - 25 ก.ย. 62 26-29 ก.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
197 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 19 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62 9 พ.ย. 62 - 10 ธ.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
198 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 9 19 - 27 ก.ย. 62 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
199 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 6 24 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 3 - 6 ต.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
200 สถาบันรัชต์ภาคย์ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 2 - 18 ต.ค. 62 19 - 22 ต.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
201 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 7 15 - 17 ต.ค. 62 18 - 21 ต.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
202 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 8 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 2 - 5 พ.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
203 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 6 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
204 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 2 - 25 พ.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
205 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 5 - 28 พ.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
206 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 28 - 31 ต.ค. 62 4 - 27 พ.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
207 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 28 ต.ค. - 2 พ.ย. 62 7 พ.ย. 62 - 5 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
208 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 2 - 24 พ.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
209 มหาวิทยาลัยปทุมธานี การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 30 ต.ค. - 5 พ.ย. 62 6 - 30 พ.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
210 มหาวิทยาลัยพะเยา การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 31 ต.ค. - 8 พ.ย. 62 14 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
211 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 7 - 10 พ.ย. 62 11 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
212 มหาวิทยาลัยธนบุรี การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 15 - 27 พ.ย. 62 2 ธ.ค. 62 - 26 ก.พ. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
213 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 6 15 - 24 พ.ย. 62 25 - 28 พ.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
214 มหาวิทยาลัยธนบุรี การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 18 พ.ย. - 12 ธ.ค. 62 13 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
215 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 22 พ.ย. - 5 ธ.ค. 62 7 - 29 ธ.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
216 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 22 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 9 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
217 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 26 พ.ย. - 5 ธ.ค. 62 8 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
218 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 2 25 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 9 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
219 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 12 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 3 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
220 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 2 19 - 27 พ.ย. 62 1 ธ.ค. 62 - 27 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
221 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 25 พ.ย. - 13 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 - 23 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
222 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 4 26 พ.ย. 62 - 5 ก.พ. 63 6 ก.พ. - 9 ก.พ. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
223 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 3 2 ธ.ค. 62 - 12 ม.ค. 63 13 - 16 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
224 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 2 ธ.ค. 62 - 19 ม.ค. 63 20 ม.ค. -10 ก.พ. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
225 มหาวิทยาลัยปทุมธานี การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 2 - 19 ธ.ค. 62 20 ธ.ค. 62 - 19 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
226 มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 11 ธ.ค. 62 - 17 ม.ค. 63 18 ม.ค. - 15 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
227 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 26 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 11 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
228 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 3 2 - 12 ม.ค. 63 13 ม.ค. - 5 ก.พ. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
229 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 9 7 - 9 ม.ค. 63 10 - 13 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
230 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 2 8 - 15 ม.ค. 63 16 ม.ค. - 15 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
231 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 12 8 - 10 ม.ค. 63 11 - 14 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
232 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 7 ม.ค. - 26 เม.ย 63 2 พ.ค. - 23 ส.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
233 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 3 8 - 10 ม.ค. 63 13 ม.ค. - 5 ก.พ. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
234 มหาวิทยาลัยพะเยา การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 9 ม.ค. - 9 ก.พ. 63 13 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
235 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 10 ม.ค. 63 17 ม.ค. - 26 เม.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
236 มหาวิทยาลัยนครพนม การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 16 - 31 ม.ค. 63 1 ก.พ. - 29 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
237 มหาวิทยาลัยนครพนม มัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 2 16 ม.ค. - 5 ก.พ. 63 6 - 9 ก.พ. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
238 มหาวิทยาลัยธนบุรี มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 4 17 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 4 - 7 ก.พ. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
239 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 15 ม.ค. - 25 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 21 พ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
240 มหาวิทยาลัยนครพนม การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 17 ม.ค. - 29 ก.พ. 63 1 มี.ค. - 28 มิ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
241 มหาวิทยาลัยธนบุรี การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 21 ม.ค. - 12 ก.พ. 63 13 ก.พ. - 8 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
242 มหาวิทยาลัยธนบุรี การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1 21 ม.ค. - 16 ก.พ. 63 19 ก.พ. - 12 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
243 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 10 24 ม.ค. - 4 ก.พ. 63 5 - 8 ก.พ. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
244 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 30 24 ม.ค. - 16 ก.พ. 63 19 ก.พ. - 15 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
245 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 28 ม.ค. - 28 มี.ค. 63 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
246 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 13 29 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 5 - 8 ก.พ. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
247 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 4 29 ม.ค. - 18 ก.พ. 63 19 ก.พ. - 13 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
248 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 4 1 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 3 มี.ค. - 9 พ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
249 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 3 1 - 19 ก.พ. 63 20 ก.พ. - 14 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
250 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 31 ม.ค. - 14 ก.พ. 63 16 ก.พ. - 15 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
251 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 31 ม.ค. - 20 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 10 เม.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
252 วิทยาลัยชุมชนสตูล มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 24 ม.ค. - 14 ก.พ. 63 24 - 27 ก.พ. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
253 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 3 3 ก.พ. - 23 ก.พ. 63 25 ก.พ. - 23 เม.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
254 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 4 5 - 17 ก.พ. 63 19 ก.พ. - 13 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
255

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 17 - 25 ก.พ. 63 28 ก.พ. - 23 ม.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
256 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 25 ก.พ. - 21 เม.ย. 63 22 เม.ย. - 11 มิ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
257 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 4 2 มี.ค. - 19 เม.ย. 63 20 - 23 เม.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
258 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 2 - 28 มี.ค. 63 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
259 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 10 4 - 23 มี.ค.63 24 - 27 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
260 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 2 27 ก.พ. - 24 เม.ย. 63 27 เม.ย. - 18 พ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
261 มหาวิยาลัยธนบุรี การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 2 9 - 27 มี.ค. 63 4 เม.ย. - 23 ส.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
262 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 13 23 มี.ค. 63 24 - 27 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
263 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 4 11 - 22 มี.ค. 63 23 - 26 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
264 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 31 13 - 22 มี.ค. 63 26 มี.ค. - 26 เม.ย 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
265 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 5 13 -  23 มี.ค. 63 26 มี.ค. - 24 เม.ย 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
266 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 3 18 มี.ค. - 5 พ.ค. 63 7 พ.ค. - 28 มิ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
277 มหาวิยาลัยธนบุรี มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 6 27 เม.ย. - 11 พ.ค. 63 12- 15 พ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
278 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 27 เม.ย. - 8 พ.ค. 63 9- 12 พ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
279 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 3 1 - 11 พ.ค. 63 15 - 18 พ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
280 มหาวิทยาลัยธนบุรี อบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2  12 - 25 พ.ค. 63 26- 29 พ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
281 มหาวิทยาลัยสยาม การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 13 25 พ.ค. -7 ก.ค.63 8 ส.ค. - 6 ธ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
282 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือ) รุ่นที่ 1  27 พ.ค. - 14 มิ.ย. 63 15 - 18 มิ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
283 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 4 29 พ.ค. - 21 มิ.ย. 63 22 - 25 มิ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
284 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ( ภาคใต้ ) รุ่นที่ 2 1 มิ.ย. - 17 ก.ค. 63 20 ก.ค. - 10 ส.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
285 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 เปลี่ยนผ่านฯ 4 - 12 มิ.ย. 63 13 - 16 มิ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
286 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 4 มิ.ย. - 28 ก.ค. 63 31 ก.ค. - 9 ก.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
287 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 4 9 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 11 ก.ค. - 12 ก.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
288 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 3 10 มิ.ย. - 31 ก.ค. 63 2 ส.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติม
289 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 10 เปลี่ยนผ่านฯ 15 - 23 มิ.ย. 63 24 - 27 มิ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
290 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 4 เปลี่ยนผ่านฯ 17 - 25 มิ.ย. 63 27 - 30 มิ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
291 มหาวิทยาลัยธนบุรี การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 2 17 มิ.ย.- 14 ก.ค. 63 17 ก.ค. - 1 ต.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
292 วิทยาลัยชุมชนสตูล การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 19 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 13 ก.ค. - 8 ส.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
293 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 เปลี่ยนผ่านฯ 25 มิ.ย. - 12 ก.ค. 63 13-16 ก.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
294 มหาวิทยาลัยธนบุรี การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2  24 มิ.ย. - 31 ก.ค. 63 3-26 ส.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
295 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 25 มิ.ย. - 8 ส.ค. 63 12 ส.ค. - 27 พ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
296 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 1 25 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63 11 ก.ค. - 4 ต.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
297 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 30 มิ.ย. - 17 ก.ค. 63 20 ก.ค. - 20 ส.ค.63 รายละเอียดเพิ่มเติม
298 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 เปลี่ยนผ่านฯ 1 - 16 ก.ค. 63 19 - 22 ก.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
299 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 30 มิ.ย. - 17 ก.ค. 63 25 ก.ค. - 13 ธ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
300 มหาวิทยาลัยธนบุรี ผู้นำเที่ยว รุ่น 5 13 ก.ค. - 7 ส.ค. 63 15 ส.ค. -25 ต.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม 
301 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 5 14 ก.ค. - 3 ส.ค. 63 6 - 30 ส.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
302 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 21 ก.ค. - 27 ส.ค. 63 29 ส.ค. - 27 ก.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
303 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 30 ก.ค. - 3 ส.ค. 63 10 - 31 ส.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
304 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 2 7 ส.ค. - 20 ก.ย. 63 23 ก.ย. - 12 ธ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
305 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 11 ส.ค. - 27 ก.ย. 63 30 ก.ย. - 18 พ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
306 มหาวิทยาลัยธนบุรี การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 3 11 - 31 ส.ค. 63 3 - 26 ก.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
307 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 3 13 - 25 ส.ค. 63 29 ส.ค. - 13 ต.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
308 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 1 20 - 27 ส.ค. 63 29 ส.ค. - 20 ก.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
309 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 3 20 - 28 ส.ค. 63 30 ส.ค. 63 - 17 ม.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติม
310 มหาวิทยาลัยธนบุรี การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 3 23 ก.ย. - 14 พ.ย. 63 21 พ.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
311 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 4 23 ก.ย. - 4 ต.ค. 63 6 ต.ค. - 6 พ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
312 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (กรณีเปลี่ยนผ่านฯทั่วไปไทยเป็นทั่วไป)
รุ่นที่่1  
2 - 7 ต.ค. 63 9 - 12 ต.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม
313 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 26 - 30 ต.ค. 63 9 พ.ย. - 12 ธ.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติม