การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

         - แผนการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

         - แผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

         - แผนการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ

         - การสรรหาข้าราชการ กรณีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในดำแหน่งอื่น

         - การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรณีนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาคัดเลือก

         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

  • ด้านการพัฒนา
  • ด้านการรักษาวินัย
  • ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

         - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน การย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

         - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

         - หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

         - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

         - หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

         - แนวทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา

         - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

         - หลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

  • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

          - การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

          - การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

          - การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

          - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

  • การพัฒนาบุคลากร
  • การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

        - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการท่องเที่ยว

        - หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการท่องเที่ยว

        - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัดกรมการท่องเที่ยว

        - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ

  • มีการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

        - พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย

        - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

        - การกำชับใช้มาตรการและแนวทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

        - แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559

 

 

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่