หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Purchase news

ราคากลางการจัดจ้างดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและเป็นธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านสื่อมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71
00