หน้าแรก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE NEWS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
2019-03-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและรถบัสพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื่อเพลิง
2019-03-18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศ
2019-03-05
ประกาศจ้างที่ปรึกษาดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การจัดจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลและพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงการการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลและพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2019-02-27
ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยวและจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 2
2019-02-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-02-27
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยวและจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๒
2019-02-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว เพื่่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2019-02-20