หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ วงค์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๒ กรมการท่องเที่ยว

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ วงค์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
โดยมี นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๒ กรมการท่องเที่ยว

 การประชุมดังกล่าว เป็นการพิจารณาการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๓ ในประเด็นที่สำคัญ ๔ เรื่อง ดังนี้

- มาตรฐานการบริการสปาอาเซียน

- มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน

- มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน

- มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน

 โดยได้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการและชุมชนที่สนใจขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน จำนวน ๗๒ แห่ง เพื่อเสนอรายชื่อผู้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๓