หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล (Tourism for All) โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กล่าวรายงาน ณ ห้องเลอโลตัส ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล (Tourism for All) โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กล่าวรายงาน ณ ห้องเลอโลตัส ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพมหานคร

การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับในแหล่งท่องเที่ยว โดยเป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอรูปแบบการออกแบบเบื้องต้นและแบบร่างรายละเอียดแบบก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๑๐๐ คน