หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานบริการท่องเที่ยวครั้งที่ ๑/๒๕๖๓” โดยมี นายอารัญ บุญชัย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐ ชั้น ๒ กรมการท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานบริการท่องเที่ยวครั้งที่ ๑/๒๕๖๓”  โดยมี นายอารัญ บุญชัย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว อาทิ นายทัศนพล ประทีป ณ ถลาง หัวหน้ากลุ่มงานสถานบริการ ๒ กรมการปกครอง นางสาวงามนิจ อนุศาสนี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย กรมอนามัย นางศิริพร ช่างการ ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  พ.ต.ท.ขวัญชัย แป้นมณฑา สว.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ทท กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  และ นางสาวเสาวลักณษ์ อภิชาตบุตร หัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพสินค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐ ชั้น ๒ กรมการท่องเที่ยว

 

การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงและจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมีการพิจารณา ๘ ด้านดังนี้ ๑. มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล ๒. มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ๓.มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว ๔. มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม ๕. มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ประเภทสินค้าอัญมณี ๖. มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ ๗. มาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน และ ๘. มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการด้านการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว