หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหาร ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓”

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหาร ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓” โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณา เรื่อง ภาพยนตร์ที่ขอเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “The bodins in The Land of Smiles” จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส และ ภาพยนตร์ที่ขอเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินคืน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. ภาพยนตร์ เรื่อง “Kate” จาก สหรัฐอเมริกา และ ๒. ภาพยนตร์ เรื่อง “Finding Aloha” จาก เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน