หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมรายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกรอบแนวทางการดำเนินงาน

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  เป็นประธานในการประชุมรายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กรมการท่องที่ยว

 

การประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณา เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ.2563