หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (แห่งใหม่ ) เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้มีที่จัดแสดง จำหน่ายสินค้าของท้องถิ่น ก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ประชาชน และเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายพิพัฒน์ชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (แห่งใหม่ ) เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้มีที่จัดแสดง จำหน่ายสินค้าของท้องถิ่น ก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ประชาชน และเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดน่าน โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (แห่งใหม่) ถนนมหายศ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จังหวัดน่านมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง มีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "น่านนคร แห่งความสุข...เมืองเก่าที่มีชีวิต" โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งผลในเชิงประจักษ์ที่ทำให้จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล อาทิ รางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการท่องเที่ยว Hall of Fame จาก ททท., เมืองที่ได้รับประกาศเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก, เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดีระดับอาเซียน, เมืองท่องเที่ยวสะอาดมาตรฐานอาเซียน แสดงให้เห็นว่าจังหวัดน่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวต้นแบบที่สถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ ควรนำไปเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างชุมชนท่องเที่ยว เสริมพลังให้ท้องถิ่นจัดการด้วยตัวเองนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

หัตถศิลป์เซ็นเตอร์ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อต้องการสร้างศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ฝีมือที่โดดเด่นของจังหวัด ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน เพราะเกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่ ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนควบคู่ไปกับการรักษา และเผยแพร่อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามของจังหวัดน่าน สู่สายตานักท่องเที่ยวที่มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก