หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องเรียนภาษาเกาหลี ครั้งที่ 6 สำหรับมัคคุเทศก์ไทย”

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องเรียนภาษาเกาหลี ครั้งที่ 6 สำหรับมัคคุเทศก์ไทย” จัดโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว เกาหลีใต้-ไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศให้กับมัคคุเทศน์ไทย โดยเฉพาะภาษาเกาหลี ให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ