หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว ติดตามนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนต์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ  นายสิโรตม์ มียศ เลขานุการกรม นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ติดตามนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร 

เวลา 9.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมโรงแรมนานาบีช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะผู้ติดตาม เดินทางไปสำรวจพื้นที่บริเวณจุดชมวิวเนินทราย (Sand Dune) พร้อมรับฟังแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ณ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ชุมพร all for Green ชุมพรร่วมใจ เที่ยวไทยยั่งยืน”  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรเข้าร่วมกิจกรรม ณ หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเลจำนวน 99,999,999 ตัว เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลชุมพร และทำความสะอาดสถานที่และชายหาดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอปะทิว 4 แห่ง ได้แก่ หาดทุ่งวัวแล่น หาดสะพลี หาดบ่อเมา หาดบางเบิด-หาดถ้ำธง และอีก 4 แห่งทั่วจังหวัดชุมพร ได้แก่ อำเภอเมืองชุมพร 1 หาด (หาดทรายรี) อำเภอสวี 1 หาด (หาดทรายรีสวี) อำเภอทุ่งตะโก 1 หาด (หาดอรุโณทัย) อำเภอหลังสวน 1 หาด (หาดแหลมสน) อำเภอละแม 1 หาด (หาดตะวันฉาย) โดยมีรวมผู้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,000 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายหลักเรื่องการส่งเสริมความสะอาดและรักษ์สิ่งแวดล้อม (Clean) ของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่อยากรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด กระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมาช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำมาสู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนปรมินทรมรรคา จังหวัดชุมพรพร้อมเดินเยี่ยมชมตลาด พบปะพูดคุยสอบถามแนวทางด้านการท่องเที่ยว กับผู้ประกอบการร้านค้า นักท่องเที่ยว และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ พร้อมร่วมทำผัดไทยแจกจ่ายผู้มาเที่ยวงาน ณ ถนนคนเดิน ปรมินทรมรรคา จังหวัดชุมพร การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดให้มีกิจกรรมเปิดถนนคนเดินพร้อมกันทั่วประเทศ (Kick offl) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง และอาหารประจำถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ประชาชน โดยบูรณาการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร