หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวเเละมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ ... ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น ๔ โรงเเรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวเเละมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ ... ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น ๔ โรงเเรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เป็นการนำเสนอร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวเเละมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ ... พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวเเละมัคคุเทศก์ ดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว นายชาติ จันทนประยูร นายสุรวัชร อัครวรมาศ และ นายอติษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เป็นวิทยากรการสัมมนา ซึ่งการสัมมนาในวันนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน