หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ แด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และรวบรวมเงินบริจาคจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๔๐,๕๒๐ บาท

วัดทองนพคุณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร เดิมชื่อวัดทองล่าง สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน) ได้เป็นผู้บูรณะซ่อมแซม และถวายให้เป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันมีพระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี) เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน