หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGER

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว จัดอบรม "จิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว" ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว จัดอบรม "จิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว" ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 

การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสด็จพระราดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย มัคคุเทศก์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น "จิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว" ในการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมรับเสด็จ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 รวมทั้ง บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงรายละเอียดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพนุหยาตราทางชลมารค

 

ช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ

- การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้เชียวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

 

ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ

- การจัดเตรียมขบวนเรือ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดย นาวาเอกไพบูลย์ ปัญญสิน ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายควบคุมขบวนเรือ

- เทคนิคการสื่อสารและการให้ข้อมูลแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดย ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

 

การอบรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 500 คน ณ ห้องประชุม MSC Hall โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ