หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGE

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการกีฬาของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการกีฬาของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง

0

การอบรม “การให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่บุคคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดลำปาง”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการอบรม “การให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่บุคคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดลำปาง” การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๐ คน ณ ห้องแก้วจินดา โรงแรมต้นปาล์ม จังหวัดลพบุรี

0

พิธีเปิดโครงการและการปฐมนิเทศโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และ การปฐมนิเทศโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการเปิดโครงการ

0

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” ณ วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการพื้นที่ จ.ราชบุรี โดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ติดตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” ณ วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

0