หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGE

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓” โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

0

อภิปรายเรื่อง สถานการณ์และการดำเนินงานในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในหัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลังวิกฤต COVID–19

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง สถานการณ์และการดำเนินงานในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในหัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลังวิกฤต COVID–19 จัดโดย คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

0