หน้าแรก
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

NEWS MANAGE

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับรองผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับรองผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์

0