ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

ผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ 1-2 (บัญชีต้นทุนผลผลิตตาราง 1-12 ปี 2562)

32

ตารางที่ 1 ต้นทุนตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 2 ต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อย

ตารางที่ 4 ต้นทุนผลผลิจย่อย

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่ผันแปร)