ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

60

กรมการท่องเที่ยว โดย กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน ๔ หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการบริการที่พัก (Read and write English at an advanced level) จัดการอบรมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Deliver   a short oral  presentation  in English) จัดการอบรมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์ณัฐกร เสถียรชยากร  อาจารย์ประจำสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นวิทยากร หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ใจลูกค้า (Start conversations and develop good relations with guests) จัดการอบรมวันที่ ๑๔ -๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ง่ายต่อการทำงาน (Respond to instructions given in English) จัดการอบรมระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี นางสาววันวิสาข์ ขำปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นวิทยากร

 

การอบรมในครั้งนี้ มีบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๙๑ คน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานบริการด้านการท่องเที่ยว ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA on TP)