ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร

44

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรและดำเนินการตามแผนโดยจัดการอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรของกรมการท่องเที่ยวให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะสูงโดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในกรมฯและการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก