ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

1114

 

 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT)  และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA)

ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 19 -25 ธันวาคม 2562

ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 กรมการท่องเที่ยวจะจัดการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT)และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA)

ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน กรมการท่องเที่ยวจึงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติพร้อมเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น 

รับสมัคร จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

            1. หลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ 5 แผนก จำนวนรวม 30 คน ดังนี้

                1.1 แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Division)

                1.2 แผนกประกอบอาหาร (Food Production Division)

                  1.3 แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services Division)

                1.4 แผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agencies Division)

                1.5 แผนกปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation Division)

             2. หลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ 5 แผนก จำนวนรวม 30 คน ดังนี้

                2.1 แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Division)

                2.2 แผนกประกอบอาหาร (Food Production Division)

                  2.3 แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services Division)

                2.4 แผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agencies Division)

                2.5 แผนกปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation Division)

 

อ่านประกาศเพิ่มเติม >>>>>> คลิ๊ก

สมัครเข้ารับการอบรม >>>>> คลิ๊ก

กำหนดการการอบรม >>>>> หลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ   >>>>> หลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ

ข้อมูลเบื้องต้นการอบรมหลักสูตร NT-NA >>>>> คลิ๊ก