ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

เชิญชวน ชุมชนท่องเที่ยวเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรอง "มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ประจำปี 2562

1056