ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

539

ดูประกาศรับสมัครเดิม คลิกที่นี่ >>> https://www.dot.go.th/news/institution-detail/3203

สมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบฐานข้อมูลระบบทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน >>> http://www.thailandtourismprofessional.org/ttps/home

Download ประกาศขยายเวลารับสมัครและใบสมัคร คลิกที่นี่