ข่าวหน่วยงาน

NEWS INSTITUTION

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

13018

 

 

สถานที่ฝึกอบรม

-  ภาคกลาง (รุ่นที่ 1-3)

ห้องประชุม ๑ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน) ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ๐๘๑-๗๗๐-๗๕๐๓, ๐๙๘-๒๘๕-๕๗๕๒, ๐๘๑-๒๕๔-๒๔๑๒

-  ภาคใต้ (รุ่นที่ 1-2)           

หอประชุมใหญ่ (ข้างโรงอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ติดต่อ 085-080-8514, 081-370-3373

- ภาคเหนือ (รุ่นที่ 1-3)

หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 180 หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ติดต่อ 053-885-706, 053-885-758, 053-885-712      

-  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รุ่นที่ 1)  

ห้องประชุมดอกปีบ อาคาร ๓ ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ติดต่อ 083-035-2535

 

ภาคเหนือรุ่น 1
ภาคเหนือรุ่น 2
ภาคกลางรุ่น 1
ภาคกลางรุ่น 2
ภาคกลางรุ่น 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่น 1
ภาคใต้รุ่น 1