หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ให้ผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional: ATP) ยืนยันตัวตน

1682

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ให้ผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional: ATP) ยืนยันตัวตน

       

  

 

 

 

ประกาศกรมการท่องเที่ยว ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ดาวน์โหลด