หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

1213

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT)  และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA)

ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 17 -23 ธันวาคม 2563

ณ โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดเชียงใหม่

 กรมการท่องเที่ยวจะจัดการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA)

ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน กรมการท่องเที่ยวจึงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติพร้อมเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น 

รับสมัคร จำนวน 40 คน ประกอบด้วย

            1. หลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer) 6 แผนก จำนวนรวม 20 คน ดังนี้

                1.1 แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)

                1.2 แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Division)

                1.3 แผนกประกอบอาหาร (Food Production Division)

                  1.4 แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services Division)

                1.5 แผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agencies Division)

                1.6 แผนกปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation Division)

             2. หลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor) 6 แผนก จำนวนรวม 20 คน ดังนี้

                2.1 แผนกแม่บ้าน (Housekeeping)

                2.2 แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Division)

                2.3 แผนกประกอบอาหาร (Food Production Division)

                  2.4 แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services Division)

                2.5 แผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agencies Division)

                2.6 แผนกปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation Division)

                     

                    อ่านประกาศเพิ่มเติม >>>>>> ประกาศเพิ่มเติม

สมัครเข้ารับการอบรม >>>>> สมัครเข้าอบรม

กำหนดการการอบรม   >>>>>> กำหนดการอบรม