หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

คณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีแผนการตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 48 ชุมชน)

34

ชุมชนที่ 26 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี