หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

กรมการท่องเที่ยว กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ. 2563

738

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 กำลังคลี่คลาย การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสามารถกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจประเทศ
จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งโดยเฉพาะภาคการประกอบธุรกิจนำเที่ยว  ดังนั้น  เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้รับความเป็นธรรมและลดปัญหาข้อร้องเรียนจาก
นักท่องเที่ยว  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จึงได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ
..2563” ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่
15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

ด้วยเจตนาให้เป็นอัตรากลางสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (บริษัททัวร์) ในการขายรายการนำเที่ยว (ทัวร์) และ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อบริการนำเที่ยวจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
อันจะเป็นการช่วยลดปัญหากับดักราคาต่ำ
ปัญหาการขาดคุณภาพ หรือการขาดมาตรฐานการบริการที่ดี รวมถึงปัญหาการขายทัวร์ราคาต่ำกว่าทุนแล้ว ไม่สามารถจัดให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ซึ่งมีเจตนารมณ์หลักในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว โดยการกำหนดอัตราค่าบริการ ขั้นต่ำดังกล่าว กำหนดในการนำเที่ยว 3 กลุ่มตลาด  ดังนี้

 

 

 

กรมการท่องเที่ยว  จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ดังกล่าว มายังผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อให้ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำในการให้บริการนำเที่ยว เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้ซื้อรายการนำเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไปสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการท่องเที่ยว 02 141 3171