หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

เตรียมประกาศราชกิจจานุเบกษา “การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำ”

656

ตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและเป็นธรรมของนักท่องเที่ยว ป้องกันนักท่องเที่ยว ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคาสินค้าและการให้บริการนำเที่ยวต่างๆ ได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจัดบริการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว รวมถึงกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ....... เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ลงนามในประกาศเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำ ตามร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ....... มีรายละเอียดดังนี้

1. อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับการจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการ 3 วัน 2 คืน ต่อคน อยู่ที่ 1,600 – 9,000 บาท ไม่รวมค่าบริการตั๋วเครื่องบิน อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2,000 บาท ประเทศญี่ปุ่น 4,500 บาท สาธารณรัฐเกาหลี 2,500 บาท กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 7,000 บาท ทวีปออสเตรเลียและประเทศโซนเอเชียเนีย 8,000 บาท เป็นต้น

2. อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับการจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักรไทย ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการต่อคน ต่อคืน ไม่รวมค่าบริการตั๋วเครื่องบิน ได้แก่ กลุ่มประเทศ AEC 800 บาท ทวีปเอเชีย ยกเว้นกลุ่มประเทศ AEC ข้างต้น 1,000 บาท และประเทศอื่นๆ ยกเว้นทวีปเอเชียและกลุ่มประเทศ AEC ข้างต้น 1,500 บาท

3. อัตราค่าบริการขั้นต่ำสำหรับการจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่มิได้อยู่ภายใต้บังคับ ในข้อ 2 เดินทางท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักรไทย ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการในกรณีนำเที่ยวโดยไม่ได้ค้างคืน (ไปเช้า กลับเย็น) เฉพาะการนำเที่ยวภายในประเทศ 300 บาท ต่อวัน และในกรณีนำเที่ยวโดยที่มีการพักค้างคืน เฉพาะการนำเที่ยวภายในประเทศ 600 บาท ต่อคืน ซึ่งไม่รวมค่าบริการตั๋วเครื่องบิน