หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

แผนปฏิบัติการป้องก้นการทุจริต ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

353

กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องก้นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ