หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW PRESS RELEASES

ประกาศรับสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562

371

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและหน่วยงานสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ดังนี้

1. มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน (ASEAN Green Hotel Standard) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี่้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562

2. มาตรฐานท่องเที่ยวเมืองสะอาดอาเซียน (ASEAN Clean Tourism Standard) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี่้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562

3. รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ASEAN Sustainable Tourism Award) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี่้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กลุ่มตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

                                      โทรศัพท์ 02-219-4041 ต่อ 4402,4403

                                      โทรสาร 02-215-8848,02-215-8486