ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวเเละมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดสถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และสถานฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563

45