ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่นที่ ๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ และภาคใต้ รุ่นที่ ๒ (เพิ่มเติม)

58