ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่แจ้งความประสงค์ขอรับคืนหลักประกัน

738

สรุปรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่แจ้งความประสงค์ขอรับคืนหลักประกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

 

ประกาศ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา

เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่แจ้งความประสงค์ขอรับหลักประกันคืน

 

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร

สำนักงานทะเบียนธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

สำนักงานทะเบียนธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

สำนักงานทะเบียนธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)

สำนักงานทะเบียนธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

สำนักงานทะเบียนธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต)