ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ สำหรับการจัดการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

135