ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (70%) คืน

13187

ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถตรวจสอบการรับเงินหลักประกันประกอบธุรกิจนำเที่ยว (70%) คืน ได้ตามสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาที่ท่านได้ไปยื่นคำขอไว้ ด้านล่างนี้ 

โดยเรียงตามเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

 

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

 

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)

 

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

 

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต)