ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดสถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และสถานฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยวเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

324