ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

โครงการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

356

โครงการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสำนักงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

 

๑. จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๑ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒. จังหวัดหนองคาย ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

๓. จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล เลขที่ ๒๗๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๔. จังหวัดพัทลุง ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

๕. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลเกาะเต่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี