ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. .... วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

159

คลิกดูกำหนดการด้านล่าง