ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

2011