ข่าวสารธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง เกณฑ์การเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และสถานฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว (สำหรับสถาบันการศึกษาที่จัดการฝึกอบรมในสถานที่ตั้ง)

646