ข่าวธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

NEWS GUIDE

การขอรับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) เป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 - 4

606

กรมการท่องเที่ยว ขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) เป็นมัคคุเทศก์ทั่วไปรุ่นที่ 1 – 4 สามารถขอรับหนังสือรับรองได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ชั้น 5 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยให้มารับด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประชาชนและบัตรมัคคุเทศก์ กรณีมอบให้ผู้อื่นมารับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ หากไม่มารับในเวลาที่กำหนด กรมการท่องเที่ยวจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ที่ให้ไว้ตามแบบคำขอเข้ารับการอบรม