หน้าแรก
เรื่องน่ารู้ด้านการท่องเที่ยว
ซ่อมแซมที่ทางสร้างสรรค์ที่เที่ยว

ข่าวหน่วยงาน

Activity

7649
 1. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
 2. เอกสารประกอบการพิจารณา : การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
 3. การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภทนิติบุคคล กรณีที่ให้บริการดำน้ำแบบดำน้ำ โดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณา :การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภทนิติบุคคล กรณีที่ให้บริการดำน้า แบบดำน้ำโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดำน้ำ
 5. การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภทบุคคลธรรมดา
 6. เอกสารประกอบการพิจารณา : การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภทบุคคลธรรมดา
 7. การเลิกประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและขอรับคืนหลักประกัน ประเภทบุคคลธรรมดา
 8. เอกสารประกอบการพิจารณา : การเลิกประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและขอรับคืนหลักประกัน ประเภทบุคคลธรรมดา
 9. การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภทบุคคลธรรมดา
 10. เอกสารประกอบการพิจารณา : การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภทบุคคลธรรมดา
 11. การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภทนิติบุคคล
 12. เอกสารประกอบการพิจารณา : การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล
 13. การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภทนิติบุคคล (กรณีการยื่นขอจดใหม่)
 14. เอกสารประกอบการพิจารณา : การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภทนิติบุคคล (กรณีทั่วไป)
 15. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภทบุคคลธรรมดา
 16. เอกสารประกอบการพิจารณา : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว ประเภทบุคคลธรรมดา
 17. การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
 18. เอกสารประกอบการพิจารณา : การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
 19. การเลิกประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและขอรับคืนหลักประกัน ประเภทนิติบุคคล
 20. เอกสารประกอบการพิจารณา : การเลิกประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและขอรับคืนหลักประกัน ประเภทนิติบุคคล
 21. ขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
 22. เอกสารประกอบการพิจารณา : ขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
 23. การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล
 24. เอกสารประกอบการพิจารณา : การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภทนิติบุคคล
 25. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว
 26. เอกสารประกอบการพิจารณา : การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว
 27. ขอเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว
 28. เอกสารประกอบการพิจารณา : ขอเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่