ประกาศรับสมัครงาน

JOB POST

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

กรมการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

๑. คุณสมบัติ

     ๑.๑ มีสัญชาติไทย เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง ๒๐ - ๓๕ ปี

     ๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษา ที่ สำนักงาน ก.พ.รับรอง

     ๑.๓ มีทักษะและความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point) ได้เป็นอย่างดี

     ๑.๔ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยในการทำงาน

     ๑.๕ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ

๒. อัตราค่าจ้าง

     ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

เอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง...

ดาวน์โหลดเอกสาร