ประกาศรับสมัครงาน

JOB POST

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสาร